core.crypto.random

Use Markov chains to generate random text that sounds Japanese. This makes random pronounceable passwords that are both strong and easy to memorize.

Of course English or any other language could be used in the sample text.

See more details at http://exyr.org/2011/random-pronounceable-passwords/

Author: Simon Sapin License: BSD

Attributes

japanese

Classes

MarkovChain

Functions

random_password(→ str)

Returns a random password using the markov chain below.

Module Contents

core.crypto.random.random_password(length: int = 16) str[source]

Returns a random password using the markov chain below.

core.crypto.random.japanese = Multiline-String[source]
Show Value
"""
Idure no ohom-toki ni ka, nyougo, kaui amata saburahi tamahi keru naka ni,
ito yamgotonaki kiha ni ha ara nu ga, sugurete tokimeki tamahu ari keri.

Hazime yori ware ha to omohi agari tamahe ru ohom-kata-gata, mezamasiki mono ni
otosime sonemi tamahu. Onazi hodo, sore yori gerahu no kaui-tati ha, masite
yasukara zu. Asa-yuhu no miya-dukahe ni tuke te mo, hito no kokoro wo nomi
ugokasi, urami wo ohu tumori ni ya ari kem, ito atusiku nari yuki, mono kokoro-
boso-ge ni sato-gati naru wo, iyo-iyo aka zu ahare naru mono ni omohosi te hito
no sosiri wo mo e habakara se tamaha zu, yo no tamesi ni mo nari nu beki ohom-
motenasi nari.

Kamdatime, uhe-bito nado mo, ainaku me wo sobame tutu, "Ito mabayuki hito no
ohom-oboye nari. Morokosi ni mo, kakaru koto no okori ni koso, yo mo midare,
asikari kere" to, yau-yau amenosita ni mo adikinau, hito no mote-nayami-gusa ni
nari te, Yauki-hi no tamesi mo hiki ide tu beku nariyuku ni, ito hasitanaki
koto ohokare do, katazikenaki mi-kokoro-bahe no taguhi naki wo tanomi ni te
mazirahi tamahu.

TiTi no Dainagon ha nakunari te haha Kita-no-kata nam inisihe no yosi aru ni
te, oya uti-gusi, sasi-atari te yo no oboye hanayaka naru ohom-kata-gata ni mo
itau otora zu, nani-goto no gisiki wo mo motenasi tamahi kere do, tori-tate te
haka-bakasiki usiro-mi si nakere ba, koto aru toki ha, naho yori-dokoro naku
kokoro-boso-ge nari.

Saki no yo ni mo ohom-tigiri ya hukakari kem, yo ni naku kiyora naru tama no
wonoko miko sahe umare tamahi nu. Itusika to kokoro-motonagara se tamahi te,
isogi mawirase te go-ran-zuru ni, meduraka naru tigo no ohom-katati nari.

Iti-no-Miko ha, Udaizin no Nyougo no ohom-hara ni te, yose omoku, utagahi naki
Mauke-no-kimi to, yo ni mote-kasiduki kikoyure do, kono ohom-nihohi ni ha
narabi tamahu beku mo ara zari kere ba, ohokata no yamgotonaki ohom-omohi ni
te, kono Kimi wo ba, watakusi-mono ni omohosi kasiduki tamahu koto kagiri nasi.

Hazime yori osinabete no uhe-miya-dukahe si tamahu beki kiha ni ha ara zari ki.
Oboye ito yamgotonaku, zyauzu-mekasi kere do, warinaku matuhasa se tamahu amari
ni, sarubeki ohom-asobi no wori-wori, nani-goto ni mo yuwe aru koto no
husi-busi  ni ha, madu mau-nobora se tamahu. Aru-toki ni ha ohotono-gomori
sugusi te, yagate saburahase tamahi nado, anagati ni o-mahe sara zu mote-nasa
se tamahi si hodo ni, onodukara karoki kata ni mo miye si wo, kono Miko umare
tamahi te noti ha, ito kokoro koto ni omohosi oki te tare ba, Bau ni mo, you
se zu ha, kono Miko no wi tamahu beki na'meri to, Ichi-no-Miko no Nyougo ha
obosi utagahe ri. Hito yori saki ni mawiri tamahi te, yamgotonaki ohom-omohi
nabete nara zu, Miko-tati nado mo ohasimase ba, kono Ohom-kata no ohom-isame
wo nomi zo, naho wadurahasiu kokoro-gurusiu omohi kikoye sase tamahi keru.

Kasikoki mi-kage wo ba tanomi kikoye nagara, otosime kizu wo motome tamahu hito
ha ohoku, waga mi ha ka-yowaku mono-hakanaki arisama ni te, naka-naka naru
mono-omohi wo zo si tamahu. Mi-tubone ha Kiritubo nari. Amata no ohom-Kata-gata
wo sugi sase tamahi te, hima naki o-mahe-watari ni, hito no mi-kokoro wo tukusi
tamahu mo, geni kotowari to miye tari. Mau-nobori tamahu ni mo, amari
uti-sikiru  wori-wori ha, uti-hasi, wata-dono no koko kasiko no miti ni,
ayasiki waza wo si tutu, ohom-okuri mukahe no hito no kinu no suso, tahe
gataku, masanaki koto mo ari. Mata aru toki ni ha, e sara nu me-dau no to wo
sasi-kome, konata kanata kokoro wo ahase te, hasitaname wadurahase tamahu toki
mo ohokari. Koto ni hure te kazu sira zu kurusiki koto nomi masare ba, ito itau
omohi wabi taru wo, itodo ahare to go-ran-zi te, Kourau-den ni motoyori
saburahi tamahu Kaui no zausi wo hoka ni utusa se tamahi te, Uhe-tubone ni
tamaha su. Sono urami masite yara m kata nasi.
"""
class core.crypto.random.MarkovChain(sample: Iterable[str])[source]
counts: dict[str, dict[str, int]][source]
totals: dict[str, int][source]

If a system transits from a state to another and the next state depends only on the current state and not the past, it is said to be a Markov chain.

It is determined by the probability of each next state from any current state.

See http://en.wikipedia.org/wiki/Markov_chain

The probabilities are built from the frequencies in the sample chain. Elements of the sample that are not a valid state are ignored.

next(state: str) str[source]

Choose at random and return a next state from a current state, according to the probabilities for this chain

__iter__() Iterator[str][source]

Return an infinite iterator of states.